top of page

MENU

Oblasti naší expertýzy

Přinášíme inovace do péče o krajinu a zahradu s cílem posílení přirozené funkce ekosystému.

Používáme moderní technologie, které zvyšují přesnost realizace a umožňují objektivní návrh opatření v každé lokalitě. Zároveň hledáme nové varianty řešení, které zvýší efektivitu opatření vzhledem k dopadům klimatické změny. Díky moderním technologiím umíme naše projekty v čase vyhodnocovat, čímž zvyšujeme efektivitu našich opatření a přinášíme Vám datový přehled o vývoji vaší lokality v čase.

01

Tvorba tůní a mokřadů

02

Revitalizace vodních toků

03

Obnova rybníků

04

Úprava meliorací

05

Tvorba přírodních jezírek

06

Výsadby vegetačních prvků

07

Vzdělávání | osvěta

08

Zemědělské poradenství

09

Právní poradenství

Revitalizace Mařížského mokřadu

 

Pro Refugium, a.s. jsme projektovali revitalizaci „bobřího mokřadu“.

Tvorba tůní v EVL a PP U Borovné

 

Pro Kraj Vysočina realizujeme dílčí část revitalizačních opatření v EVL a PP U Borovné.

Revitalizace potoka a tvorba vodních ploch
v lokalitě Jezero

Pro obec Jabloňov u Velkého Meziříčí navrhujeme dvě větší průtočné tůně, obnovu původní mokré louky a revitalizaci vodního toku

Tvorba tůní v Ratajích u Vlašimi
 

Pro soukromého investora realizujeme tůně na trvalém travním porostu mezi ornou půdou a lesem

Tůně na podporu obojživelníků v lokalitě Ficků rybník

Pro Kraj Vysočina jsme realizovali tůně a prořezávku dřevin v jejich nejbližším okolí, abychom zajistili výskyt obojživelníků v Evropsky významné lokalitě.

Realizace tůní v lokalitě Přehvozdí

Realizace 2 tůní pro soukromou investorku přímo v prostoru zahrady.

Obnova potoka v místní části Hojava

Revitalizace vodního toku a tvorba 7 tůní na Černovicku

Obnova nelesních biotopů na území bývalé cihelny Chmeliště

Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a spolkem Denemark realizujeme obnovu nelesních biotopů včetně tvorby 3 tůní

Revitalizace vodního režimu nad rybníkem Klínot

Černovice

Ve spolupráci se zemědělským družstvem navrhujeme komplexní řešení revitalizace vodního režimu krajiny

Realizační opatření a tvorba tůní

Temechov

Pro soukromého investora u Želiva navrhujeme revitalizační opatření a tvorbu tůní u bývalého klášterního dvora

Realizační opatření a tvorba tůní

Vlastišov

Pro soukromého investora ve Vlašimské pahorkatině navrhujeme revitalizační opatření a tvorbu tůní

Realizace tůní na podporu výskytu čolka velkého

Nové Dvory u Přibyslavi

Pro Kraj Vysočina realizujeme 6 neprůtočných tůní na podporu výskytu čolka velkého (Triturus cristatus)

Vílanecká střelnice

Pro soukromého investora navrhujeme revitalizaci bývalého vojenského prostoru u Jihlavy

Stavba glamping resortu Sv.Antonína na klíč

MALKOVICE, ČR

Pro soukromého investora realizujeme vybudování glampingového resortu na území 10 ha v regionu Sedlec-Prčice nedaleko střediska Monínec. Jsme generálním dodavatelem stavby a hlavním tvůrcem architektury resortu.

Rekonstrukce učebny ve tvaru platónova tělesa, Dodekaedru

Ovčín Rohan, ČR

Rekonstrukce objektu učebny ve tvaru platónova tělesa včetně zajištění odvodnění instalace konstrukce. Jedná se o konstrukci stanového typu.

Revitalizace krajiny zemědělského družstva

 

ZD ČERNOVICE, ČR

V lednu jsme zahájili práce na revitalizaci krajiny zemědělského družstva ZD Černovice u Tábora. Díky našemu zázemí ve skupině Yottabe chceme identifikovat i ekonomické dopady navrhovaných opatření na stávající stav hospodářského využívání krajiny.

Obnova rybníku jako stabilizačního prvku zemědělské krajiny

BOŽANOV, ČR

Obnova rybníku v zemědělské krajině soukromého farmáře. Hráz rybníku je poškozena činností bobra. Rybník je zásadním prvkem ekosystému krajiny a jeho biotop podporuje místní zádrž vody a horizontální srážkování.

Stavba glampingového zázemí školicího střediska ONSENDO z.s.​

Ovčín Rohan, ČR

Stavíme glampingové zázemí školicího střediska spolku ochránců přírody  ONSENDO, z.s. Nahrazujeme stávající vybavení indiánskými teepee za mongolské jurty. Součástí realizace je management vody na pozemku a sestavení mozaikové krajiny.  

Obnovení prameniště zatrubněného potoka (odstranění meliorace)

BOŽANOV, ČR

Revitalizujeme původní prameniště, které je dnes zatrubněné v zastaralém systému meliorací. Eroze vzniká zejména na ukončení meliorací, kde nepřirozeně zregulovaná voda působí hluboké erozní rýhy, které poškozují přilehlé lesní pozemky, kde potok dále pokračuje.  

Renovace odvodnění zahrady a vytvoření vsakovací šachty​

Ovčín Rohan, ČR

Renovace odvodnění statku, které je zatrubněno, díky čemuž odvádí významnou část vody z pozemku. Cílem je vrátit potok do přirozeného koryta, čímž podpoříme nárůst biodiversity a vytvořit vsakovací šachtu pro posílení místní studny.

NAŠE PROJEKTY

bottom of page