top of page

MENU

Oblasti naší expertýzy

Přinášíme inovace do péče o krajinu a zahradu s cílem posílení přirozené funkce ekosystému.

Používáme moderní technologie, které zvyšují přesnost realizace a umožňují objektivní návrh opatření v každé lokalitě. Zároveň hledáme nové varianty řešení, které zvýší efektivitu opatření vzhledem k dopadům klimatické změny. Díky moderním technologiím umíme naše projekty v čase vyhodnocovat, čímž zvyšujeme efektivitu našich opatření a přinášíme Vám datový přehled o vývoji vaší lokality v čase.

01

Diagnostika zranitelnosti krajiny a měření

Díky partnerství s Národním Ústavem pro Integrovanou Krajinu, z.ú. aktivně používáme diagnostiku zranitelnosti a zavádíme potřebná měření v krajině či na zahradě.  

02

Inspekce a analýzy z dronů

V případě potřeby řešíme pozorování lokality prostřednictvím termokamery, díky čemuž umíme pracovat s vyhodnocováním termosnímků v různých případech, ať krajinných či technologických. 

03

Dálkový průzkum země

V rámci diagnostiky a měření používáme data z družic, které mohou přinášet různé úrovně pozorování reality lokality v čase. Podle rozsahu zadání využíváme různé datové pohledy - vlhkost, teplota, apod..

04

Management vody v krajině

Umíme zpracovat management vody na zadaném území včetně požadavků na její hospodářskou využitelnost (pitná voda, napájení stáda, apod.). Vždy respektujeme přirozený tvar krajiny a minimalizujeme technologickou náročnost.

05

Stabilizace havarijních stavů krajiny

Umíme stabilizovat havarijní stavy krajiny vzniklé náhlou vodní či větrnou erozí. Adaptační opatření řešíme přírodě blízkým způsobem s ohledem na zranitelnost a historický vývoj krajiny. V potaz bereme i ekonomické požadavky ze strany vlastníků půdy. 

06

Revitalizace melioračních systémů

Umíme revitalizovat meliorace technologicky správným řešením včetně implementace přírodě blízkých prvků. Na některých místech meliorace úplně odstraňujeme a zatrubněný ekosystém umíme vrátit do přírodního stavu. 

07

Zahradní a koupací biotopy

Naše bohaté zkušenosti z krajiny přenášíme na zahradní či hotelové biotopy. Umíme přírodně nastavit již vybudovaný biotop do přirozeného stavu. Nemusíte se tak trápit znečištěním vody (řasy, zápach, apod.)

08

Management ekosystému zahrady

Zahradu vnímáme jako ekosystém, který umí společně přirozeně fungovat a prospívat. V rámci zahradní tvorby tak klademe důraz zejména na zdravé rozložení zahrady a bohatou biodiverzitu.  

09

Ostrovní energetické systémy

V případě potřeby umíme vybudovat ostrovní energetický systém za pomocí solární a větrné energie. Některá řešení vyžadují dodávku energie, kterou lze zajistit jednorázovou investicí bez nutnosti poplatků.

Realizace tůní v lokalitě Přehvozdí

Realizace 2 tůní pro soukromou investorku přímo v prostoru zahrady.

Obnova potoka v místní části Hojava

Revitalizace vodního toku a tvorba 7 tůní na Černovicku

Obnova nelesních biotopů na území bývalé cihelny Chmeliště

Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a spolkem Denemark realizujeme obnovu nelesních biotopů včetně tvorby 3 tůní

Revitalizace vodního režimu nad rybníkem Klínot

Černovice

Ve spolupráci se zemědělským družstvem navrhujeme komplexní řešení revitalizace vodního režimu krajiny

Realizační opatření a tvorba tůní

Temechov

Pro soukromého investora u Želiva navrhujeme revitalizační opatření a tvorbu tůní u bývalého klášterního dvora

Realizační opatření a tvorba tůní

Vlastišov

Pro soukromého investora ve Vlašimské pahorkatině navrhujeme revitalizační opatření a tvorbu tůní

Realizace tůní na podporu výskytu čolka velkého

Nové Dvory u Přibyslavi

Pro Kraj Vysočina realizujeme 6 neprůtočných tůní na podporu výskytu čolka velkého (Triturus cristatus)

Vílanecká střelnice

Pro soukromého investora navrhujeme revitalizaci bývalého vojenského prostoru u Jihlavy

Stavba glamping resortu Sv.Antonína na klíč

MALKOVICE, ČR

Pro soukromého investora realizujeme vybudování glampingového resortu na území 10 ha v regionu Sedlec-Prčice nedaleko střediska Monínec. Jsme generálním dodavatelem stavby a hlavním tvůrcem architektury resortu.

Rekonstrukce učebny ve tvaru platónova tělesa, Dodekaedru

Ovčín Rohan, ČR

Rekonstrukce objektu učebny ve tvaru platónova tělesa včetně zajištění odvodnění instalace konstrukce. Jedná se o konstrukci stanového typu.

Revitalizace krajiny zemědělského družstva

 

ZD ČERNOVICE, ČR

V lednu jsme zahájili práce na revitalizaci krajiny zemědělského družstva ZD Černovice u Tábora. Díky našemu zázemí ve skupině Yottabe chceme identifikovat i ekonomické dopady navrhovaných opatření na stávající stav hospodářského využívání krajiny.

Obnova rybníku jako stabilizačního prvku zemědělské krajiny

BOŽANOV, ČR

Obnova rybníku v zemědělské krajině soukromého farmáře. Hráz rybníku je poškozena činností bobra. Rybník je zásadním prvkem ekosystému krajiny a jeho biotop podporuje místní zádrž vody a horizontální srážkování.

Stavba glampingového zázemí školicího střediska ONSENDO z.s.​

Ovčín Rohan, ČR

Stavíme glampingové zázemí školicího střediska spolku ochránců přírody  ONSENDO, z.s. Nahrazujeme stávající vybavení indiánskými teepee za mongolské jurty. Součástí realizace je management vody na pozemku a sestavení mozaikové krajiny.  

Obnovení prameniště zatrubněného potoka (odstranění meliorace)

BOŽANOV, ČR

Revitalizujeme původní prameniště, které je dnes zatrubněné v zastaralém systému meliorací. Eroze vzniká zejména na ukončení meliorací, kde nepřirozeně zregulovaná voda působí hluboké erozní rýhy, které poškozují přilehlé lesní pozemky, kde potok dále pokračuje.  

Renovace odvodnění zahrady a vytvoření vsakovací šachty​

Ovčín Rohan, ČR

Renovace odvodnění statku, které je zatrubněno, díky čemuž odvádí významnou část vody z pozemku. Cílem je vrátit potok do přirozeného koryta, čímž podpoříme nárůst biodiversity a vytvořit vsakovací šachtu pro posílení místní studny.

NAŠE PROJEKTY

bottom of page