top of page

MENU

Obnova potoka v místní části Hojava

ČERNOVICE u Tábora | ČR

Shrnutí

Malá vesnička Hojava je součástí obce Lidmaň na Českomoravské vrchovině. Zájmovým územím protéká bezejmenný vodní tok – pravostranný přítok Cerekvického potoka. V současné době je území hospodářsky využívané (orná půda, trvalý travní porost a ostatní plocha), odvodněné už poměrně silným zatrubněným tokem.

V rámci projektu je plánována mimo jiné revitalizace vodního toku, tj. tvorba revitalizačního koryta, které je navrženo jako meandrující, s průběhem zhruba v historické trase (resp. kolem osy údolnice). Současné odvodňovací koryto bude místy zasypáno. Dále je navrženo odstranění drenáže a stavba 7 hloubených zemních tůní nepravidelného tvaru. Tůně jsou navrženy jako výkop akumulující podzemní vodu bez jakýchkoli manipulačních a technických objektů a hrází. Centrální hlubší část a mělčí a členitější litorální část s pozvolnými přechody voda – souš, případně s ostrůvky v mělčích partiích zátopy, kde bude též zachována stávající vegetace, má za cíl vytvoření pestré škály různých biotopů.

Západní okraj lokality sousedí s ornou půdou ve vyšší poloze. Polní pozemky nejsou nikterak strmé, ale v kombinaci s dlouhou nepřerušenou trasou soustředěného odtoku je způsobeno, že během přívalových dešťů tečou do lokality ve velkém množství eutrofizované vody a případné splachy ornice. Z tohoto důvodu je navržena travnatá protierozní mez dlouhá 355 m.

Pro doplnění protierozní funkce bude západní hranice lokality osazena dřevinami. Na výsadbu je navrženo celkem 38 ovocných stromů, doplněné o výsadbu skupin listnatých keřů (např. dřín, bez černý, trnka, líska, hloh, kalina, klokoč, svída). Lokalizace výsadeb je volena tak, aby docházelo pouze k minimálnímu zastiňování vodní plochy. Výsadbou smíšeného vegetačního prvku se nejenže zvýší estetická hodnota a krajinotvorná funkce lokality, ale především ekologická, neboť dřevinné vegetační prvky nabízejí útočiště a potravní základnu různý, druhům živočichů.

Lokalita

2023

Klient

Konkrétní návrh měření zveřejníme společně s návrhem prvních lokalit, nyní připravujeme

Používané měření

ČR, Černovice u Tábora

Projekt

ZD Černovice u Tábora

2023 - 2025

Průběh revitalizace

ZÁSADNÍ PROJEKTY

Projekty, které považujeme za zásadní z pohledu prokázaní našich schopností realizace.

Pro podrobnosti klikněte na obrázek projektu.

2022 - 2023

Glamping | Malkovice

Glamping, voda, krajina

Klínot | Černovice

Revitalizace vodního režimu

Adaptace krajiny | ZD Černovice

Management krajiny, zádrž vody

Revitalizační opatření | Vlastišov

Tvorba tůní, revitalizace vodního toku

Glamping | Ovčín Rohan

Glamping, voda, krajina

Prameniště | Božanov

Revitalizace meliorace, odtrubnění

Tvorba tůní | Nové Dvory

Tvorba tůní na podporu výskytu čolka velkého

bottom of page