top of page

MENU

ZÁSADNÍ PROJEKTY

Projekty, které považujeme za zásadní z pohledu prokázaní našich schopností realizace.

Pro podrobnosti klikněte na obrázek projektu.

2022 - 2023

Glamping | Malkovice

Glamping, voda, krajina

Klínot | Černovice

Revitalizace vodního režimu

Adaptace krajiny | ZD Černovice

Management krajiny, zádrž vody

Revitalizační opatření |  Vlastišov

Tvorba tůní, revitalizace vodního toku

Glamping | Ovčín Rohan

Glamping, voda, krajina

Prameniště | Božanov

Revitalizace meliorace, odtrubnění

Tvorba tůní | Nové Dvory

Tvorba tůní na podporu výskytu čolka velkého

Obnova rybníku jako stabilizačního prvku zemědělské krajiny, A-farm s.r.o., BOŽANOV, ČR

Shrnutí

Pro soukromou farmu na Broumovsku jsme nejdříve realizovali klima-adaptační diagnostiku, ze které mimo jiné vyplynula nutnost revitalizace biotopu rybníka, který je důležitou složkou ekosystému krajiny farmy.

Hráz rybníka je poškozena činností bobra, který ucpal odtokové zařízení hráze. Zároveň je rybník silně zanesen díky erozním splachům z okolních polí. Rybník je tak v kritickém stavu a jeho rekonstrukce je vzhledem k častějším nárazovým přívalovým dešťům nezbytná.

Právě probíhá příprava dokumentace, v rámci které jsme diskutovali i s posledními správci rybníka a místními starosty. Vzhledem k tomu, že rybník nebude využíván k intenzivnímu chovu ryb je součástí přípravy a administrace žádosti o dotace.

Lokalita

2023 - 2024

Klient

Připravujeme instalaci meteorologické stanice a sběr družicových dat v zájmových bodech dle aktuálního vývoje počasí.

V rybníku umístíme digitální hladinoměr, abychom mohli sledovat vývoj hladiny v průběhu roku.

Používané měření

ČR, Broumov

Průběh výstavby

A-farm s.r.o.

bottom of page