top of page

MENU

Revitalizační opatření a tvorba tůní

Temechov u Želiva (klášterní dvůr)

Shrnutí

Klášterní dvůr Temechov byl postaven roku 1854 na místě původního barokního hospodářského dvora. Dvůr sloužil jako nejvýznamější dvůr kláštera až do konce 40. let 20. století, kdy byl zabaven komunisty a od té doby chátral. V současné době je bývalý klášterní dvůr včetně navazujících pozemků v rukou osvíceného soukromého investora, jehož záměrem je obnova a podpora přírodních hodnot.

Území řešené v rámci našeho projektu bylo v době socialismu odvodněno drenážním systémem, a tudíž se z drobného toku a podmáčené louky stala zemědělsky využívaná půda (dnes trvalý travní porost).

Záměrem projektu je přerušení odvodňovacího zařízení, tvorba soustavy tůní,
které budou propojeny revitalizačním korytem. Revitalizační koryto je navrženo jako meandrující, s průběhem zhruba v historické trase (resp. kolem osy údolnice). Meandrování prodlouží trasu a sníží spád toku. Nepravidelnost tvaru koryta povede k lepšímu morfologickému vývoji, kdy voda dostane příležitost dotvořit si tok „podle svého“, a k vzniku větší nabídky mikrostanovišť. Přebytky zeminy budou využity k modelaci zemního valu tůní. 4 tůně vhodně využívají přirozené konfigurace terénu a jsou navrženy jako přihrazené. Takto komplexní řešení zvýší nabídku vodních a mokřadních stanovišť, zvětší retenci vody a dále zvýší množství vody v systému.

Z biologického posouzení vyplývá, že „rozhodující přínos řešení lze spatřovat ve vzniku/obnově krajinného prvku, vhodně zapadajícího do místního krajinného kontextu. Plocha tvořená mokřadními a lučními stanovišti v návaznosti na rybníček a stromoví okolo statku, a v návaznosti na zalesněné údolí směrem k bývalé cihelně, zvýší přírodní hodnotu v lokálním měřítku, včetně zlepšení vodního režimu, klimatizační a retenční funkce. Příznivý vliv nastane i v případě samočištění vody a retence živin, což je ve vodárensky významném území jistě žádoucí.“ (Filip Lysák, 2023)

Lokalita

Temechov u Želiva

Projekt

červen 2023, Bc. Pavel Oulehla

Průběh výstavby

duben 2024

Klient

Soukromý investor Dvůr Temechov

Zdroj financování

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

ZÁSADNÍ PROJEKTY

Projekty, které považujeme za zásadní z pohledu prokázaní našich schopností realizace.

Pro podrobnosti klikněte na obrázek projektu.

2022 - 2023

Glamping | Malkovice

Glamping, voda, krajina

Klínot | Černovice

Revitalizace vodního režimu

Adaptace krajiny | ZD Černovice

Management krajiny, zádrž vody

Revitalizační opatření | Vlastišov

Tvorba tůní, revitalizace vodního toku

Glamping | Ovčín Rohan

Glamping, voda, krajina

Prameniště | Božanov

Revitalizace meliorace, odtrubnění

Tvorba tůní | Nové Dvory

Tvorba tůní na podporu výskytu čolka velkého

bottom of page