top of page

MENU

Revitalizace vodního režimu nad rybníkem Klínot

ČERNOVICE u Tábora | ČR

Shrnutí

Koupaliště Klínot je pro Město Černovice významné především z hlediska letní rekreace. Na návrhu revitalizačních opatření spolupracujeme se zemědělským družstvem Černovice u Tábora (v zastoupení pana předsedy Františka Průši), které se stalo významným hybatelem změn v okolní zemědělsky využívané krajině. Řešené území zahrnuje pozemky ve vlastnictví družstva a města, kdy oba subjekty mají na změnách, které adaptují území na klimatickou změnu, velký zájem.

V minulosti se na řešeném území nacházel přirozeně meandrující vodní tok a podmáčená louka. V období socialismu byl vodní tok napřímen a zahlouben, pozemky navazující na údolí odvodněné drenážním potrubím tak, aby je bylo možné hospodářsky využívat.

Na dané lokalitě bude v rámci projektu přerušeno odvodňovací zařízení. Vytvoří se soustava tůní, které budou propojeny nově vytvořeným korytem Obecního potoka, který je navrácen zpět do přirozené údolnice. Tok bude volně meandrovat, je totiž navržen, tak aby si časem koryto sám dotvářel. Stavba bude doplněna o travnatou protierozní mez tak, aby nedocházelo ke splavování velkého množství eutrofizované vody a ornice z orné půdy ve vyšší poloze při přívalových srážkách.

V rámci projektu je navržena stavba 10 hloubených zemních tůní jako výkop akumulující podzemní vodu bez jakýchkoli manipulačních a technických objektů a hrází. Stávající rovné odvodňovací koryto bude v prostorách mezi tůněmi zasypáno.

Cílem opatření je obnova přirozeného vodního režimu, tj. podpora pomalého prosakování půdním a horninovým prostředím namísto soustředěného odtoku a vytvoření nabídky mokřadních stanovišť pro zvýšení druhové rozmanitosti lokality. Systémem navrhovaných opatření bude do budoucna zvýšena ekologická hodnota území, což bude mít pozitivní vliv jak na koupaliště Klínot (neboť nebude docházet k zanášení sedimenty), tak na zlepšení mikroklimatu dané lokality.

Lokalita

2023

Klient

Konkrétní návrh měření zveřejníme společně s návrhem prvních lokalit, nyní připravujeme

Používané měření

ČR, Černovice u Tábora

Projekt

ZD Černovice u Tábora

2023 - 2025

Průběh revitalizace

ZÁSADNÍ PROJEKTY

Projekty, které považujeme za zásadní z pohledu prokázaní našich schopností realizace.

Pro podrobnosti klikněte na obrázek projektu.

2022 - 2023

Glamping | Malkovice

Glamping, voda, krajina

Klínot | Černovice

Revitalizace vodního režimu

Adaptace krajiny | ZD Černovice

Management krajiny, zádrž vody

Revitalizační opatření | Vlastišov

Tvorba tůní, revitalizace vodního toku

Glamping | Ovčín Rohan

Glamping, voda, krajina

Prameniště | Božanov

Revitalizace meliorace, odtrubnění

Tvorba tůní | Nové Dvory

Tvorba tůní na podporu výskytu čolka velkého

bottom of page