top of page

MENU

Tvorba tůní v Ratajích u Vlašimi

Shrnutí

Severně od obce Rataje vzniká na pomezí orné půdy a lesa několik tůní v naší režii.

 

Jedná se o trvalý travní porost v rukou soukromého majitele navazující na zahloubený narovnaný bezejmenný vodní tok, který je živený vodou z meliorací okolních pozemků. Tato louka se během letošího jara proměňuje v soustavu 5 na sebe navazujících neprůtočných tůní, jež budou dotované povrchovou a podpovrchovou vodou z mokřadu a srážkami.
Hladina vody v tůních bude korespondovat s hladinou podpovrchové vody v jejich okolí. Při delším období sucha může dojít ke snížení hladiny tůní nebo i jejich vyschnutí, což však není nežádoucí jev.

 

Tůně by se pravděpodobně již tento rok měly stát útočištěm pro drobné obojživelníky a hmyz. Realizací akce dojde ke zvýšení biodiverzity lokality a podpoří se zadržení vody v krajině.

Místo se pravděpodobně stane příjemným cílem krátkodobé pěší rekreace.

Lokalita

Březen 2024

Klient

Průběh výstavby

Soukromý investor

ZÁSADNÍ PROJEKTY

Projekty, které považujeme za zásadní z pohledu prokázaní našich schopností realizace.

Pro podrobnosti klikněte na obrázek projektu.

2022 - 2023

Glamping | Malkovice

Glamping, voda, krajina

Klínot | Černovice

Revitalizace vodního režimu

Adaptace | ZD Černovice

Management krajiny, zádrž vody

Revitalizační opatření | Vlastišov

Tvorba tůní, revitalizace vodního toku

Glamping | Ovčín Rohan

Glamping, voda, krajina

Prameniště | Božanov

Revitalizace meliorace, odtrubnění

Tvorba tůní | Nové Dvory

Tvorba tůní na podporu výskytu čolka velkého

bottom of page