top of page

MENU

Shrnutí

V rámci projektu vzniklo 6 neprůtočných tůní mimo koryto bezejmenného toku přítoku Sázavy s hloubkou od 30 cm do 1 m, se sklonem břehů 1:3 – 1:8.

Tůně jsou různých velikostí a tvarů, prostorově i hloubkově členité, s pozvolnými břehy. Zemina z hloubení byla rovnoměrně rozprostřena v okolí tak, aby vznikl tzv. zemní val, který zároveň umožní zvýšení hladiny vody v tůních. 

Neprůtočné tůně budou dotované povrchovou a podpovrchovou vodou z mokřadu a srážkami. Hladina vody v tůních bude korespondovat s hladinou podzemní vody v jejím okolí. Při delším období sucha může dojít i k vysušení tůně, což je žádoucí jev. 

Tůně se stanou útočištěm pro drobné obojživelníky, a to zejména pro čolka velkého (Triturus cristatus). Kromě podpory obojživelníků bude akce přínosná i pro další ohrožené druhy živočichů – mj. pro vodní hmyz. Celkově realizací akce dojde ke zvýšení biodiverzity lokality a podpoří se i zadržení vody v lokalitě i v krajině.

Lokalita

Průběh výstavby

podzim 2023

Klient

Kraj Vysočina

Zdroj financování

Financováno v rámci NEXT GENERATION EU.

Realizace tůní na podporu výskytu čolka velkého

Nové Dvory u Přibyslavi

ZÁSADNÍ PROJEKTY

Projekty, které považujeme za zásadní z pohledu prokázaní našich schopností realizace.

Pro podrobnosti klikněte na obrázek projektu.

2022 - 2023

Glamping | Malkovice

Glamping, voda, krajina

Klínot | Černovice

Revitalizace vodního režimu

Adaptace krajiny | ZD Černovice

Management krajiny, zádrž vody

Revitalizační opatření | Vlastišov

Tvorba tůní, revitalizace vodního toku

Glamping | Ovčín Rohan

Glamping, voda, krajina

Prameniště | Božanov

Revitalizace meliorace, odtrubnění

Tvorba tůní | Nové Dvory

Tvorba tůní na podporu výskytu čolka velkého

bottom of page