top of page

MENU

Tůně na podporu obojživelníků v lokalitě Ficků rybník

Shrnutí

Ficků rybník je rybník s extenzivním hospodařením, ale především chráněné území se smluvní ochranou, jedná se o tzv. evropsky významnou lokalitu, která poskytuje stanoviště pro obojživelníky, jako je čolek velký (Triturus cristatus), skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae), ropucha obecná (Bufo bufo), čolek horský (Ichthyosaura alpestris), skokan ostronosý (Rana arvalis). Z rostlin zde můžeme najít přesličku poříční (Equisetum fluviatile), ostřici měchýřkatou (Carex vesicaria), zábělník bahenní (Comarum palustre), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) nebo violku bahenní (Viola palustris).

 

Pro Kraj Vysočina jsme realizovali tůně a prořezávku dřevin v jejich nejbližším okolí, abychom zajistili výskyt a rozmnožování výše zmíněných obojživelníků. Při pravém břehu a u přítoku se vyskytují cenné rašelinné biotopy, které i nadále zůstávají bez zásahu.

Lokalita

Únor 2024

Klient

Průběh výstavby

Kraj Vysočina

ZÁSADNÍ PROJEKTY

Projekty, které považujeme za zásadní z pohledu prokázaní našich schopností realizace.

Pro podrobnosti klikněte na obrázek projektu.

2022 - 2023

Glamping | Malkovice

Glamping, voda, krajina

Klínot | Černovice

Revitalizace vodního režimu

Adaptace | ZD Černovice

Management krajiny, zádrž vody

Revitalizační opatření | Vlastišov

Tvorba tůní, revitalizace vodního toku

Glamping | Ovčín Rohan

Glamping, voda, krajina

Prameniště | Božanov

Revitalizace meliorace, odtrubnění

Tvorba tůní | Nové Dvory

Tvorba tůní na podporu výskytu čolka velkého

bottom of page