top of page

MENU

Tvorba tůní v EVL a PP U Borovné

Shrnutí

Řešené území leží v nivě vodního toku a lokalitě bývalého Špuntovního rybníka, který hraničí s vymezením přírodní památky U Borovné.

Předmětem ochrany evropsky významné lokality U Borovné je kuňka obecná (Bombina bombina). Předměty ochrany přírodní památky U Borovné představují rybníky s bohatou břehovou vegetací, s vegetací letněných rybníků a s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů; vlhké louky a další navazující mokřadní biotopy s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů. Zvláště chráněné rostlinné a živočišné druhy jsou rdest ostrolistý (Potamogeton acutifolius), rdest trávolistý (Potamogeton gramineus), kuňka obecná (Bombina bombina), čolek velký (Triturus cristatus) a skokan ostronosý (Rana arvalis).

Největší navržená tůň je situována v zátopě bývalého Špuntovního rybníka se

zachovalou hrází (zemním valem), kde dojde k obnově vodní plochy (tůně). Dále dojde k obnově a rozšíření dvou stávajících tůní v lese pod Dvouhrázným rybníkem a tvorbě dalších tůní dle níže uvedeného plánu.

Aktuální realizace soustavy tůní je pouze dílčí částí širokého komplexu opatření Studie revitalizačních opatření v EVL a PP U Borovné – Kaskáda pěti rybníčků, zpracované v září 2023 pro Kraj Vysočina (viz níže). Smyslem dělení revitalizačních opatření do několika etapových fází je především ochrana ohrožených živočichů. V první fázi se vytvoří nová stanoviště, která následně poslouží jako úkryt při revitalizaci rybníků.

Lokalita

Únor 2024

Klient

Průběh výstavby

Kraj Vysočina

Leden 2024

Projekt

ZÁSADNÍ PROJEKTY

Projekty, které považujeme za zásadní z pohledu prokázaní našich schopností realizace.

Pro podrobnosti klikněte na obrázek projektu.

2022 - 2023

Glamping | Malkovice

Glamping, voda, krajina

Klínot | Černovice

Revitalizace vodního režimu

Adaptace | ZD Černovice

Management krajiny, zádrž vody

Revitalizační opatření | Vlastišov

Tvorba tůní, revitalizace vodního toku

Glamping | Ovčín Rohan

Glamping, voda, krajina

Prameniště | Božanov

Revitalizace meliorace, odtrubnění

Tvorba tůní | Nové Dvory

Tvorba tůní na podporu výskytu čolka velkého

bottom of page