top of page

MENU

Mapování problémů v krajině | Lidmaň | 21. 2. 2024

Před začátkem jakékoliv projekční činnosti soustředíme naši pozornost na analýzy řešeného území. Po studiu dostupných mapových a dalších podkladů se vydáváme na konkrétní lokalitu, abychom ověřili získané informace přímo v terénu.


Mapování v Lidmani | 21.2.2024


Tentokrát se nás sešlo víc, abychom se navzájem inspirovali a motivovali.

Pro jednoho nadšeného soukromého zemědělce na Vysočině máme za úkol zpracovat studii návrhu opatření v území, což pravděpodobně vyústí v další kroky v podobě zpracování projektové dokumentace vybraných záměrů. Bylo by nám velkým potěšením, kdybychom mohli podobné akce i realizovat za přispění našeho týmu bagristů v čele s hydrobiologem Jaromírem Mašterou.

S mapami a GPS v ruce, se svačinou v baťohu, jsme vyrazili severozápadním směrem od Lidmaně, až k rybniční soustavě na horním toku Cerekvického potoka. Zdokumentovali jsme prameniště na lučních porostech, ale i na lesní půdě, mnoho technických zařízení, jako jsou například příkopy odvodňovací meliorační soustavy a další její části, podmáčená nebo naopak velice vysušená místa určená k hospodaření.

Společně s investorem je pro nás aktuálně důležité najít řešení obnovy vodního režimu pozemků tak, aby bylo v souladu s možnostmi nového způsobu využívání orné půdy k živočišné výrobě. Vzhledem k filozofii agrolesnictví je aktuálním problémem k řešení např. voda pro volně se pohybující dobytek.


Mapování v Lidmani | 21.2.2024


Velmi nás těší, že zemědělci přemýšlí o své produkci i v takto širokých souvislostech, které vedou ke zvýšení ekologického potenciálu krajiny, a tím i k udržitelnosti jejich podnikání v podobě zvýšené produkce. V tomto konkrétním případě zvolil investor cestu šetrné péče o půdu, cestu tzv. regenerativního zemědělství, kdy je vnímán vztah rostlin a půdních organizmů jako společný živý systém, díky němuž půda lépe zadržuje vodu i živiny. Úprava narušeného vodního režimu, široké agrolesnické výsadby a časté přehánění volně se pasoucího dobytka povedou jistě i ke zlepšení lokálních klimatických podmínek pro širší okolí.


Mapování v Lidmani | 21.2.2024Comments


bottom of page