top of page

MENU

„ČLOVĚK ČOLKOVI ČLOVĚKEM“

Motivem našeho ADAPTO.space vizuálního stylu, a vlastně i symbolem celé naší práce a filozofie, se na dobu neurčitou stal letos v létě čolek velký (Triturus cristatus). A proč jsme se rozhodli právě pro něj?Obr. 1: Ilustrace na téma „ČLOVĚK ČOLKOVI ČLOVĚKEM“ od výtvarníka Františka Žáčka

Čolek velký je druh, který na lokalitách svého výskytu nemůže dlouhodobě prosperovat bez provádění pravidelných, nebo alespoň občasných managementových zásahů. Při péči o biotopy čolků je nutné se zaměřit jak na vodní, tak na suchozemské biotopy, neboť jako zástupce obojživelníků prochází během života tzv. vodní a suchozemskou (terestrickou) fází. V jarním období probíhá páření a následné kladení vajíček výlučně ve vodním prostředí, kde se vyvíjí i larvy živící se planktonem, drobnými bezobratlými, zoobentosem, apod.


Během letního období opouští již metamorfované larvy v dospělce i jejich rodiče vodní prostředí a žijí po zbytek roku v suchozemských biotopech (na loukách, pastvinách, ale i v lesích s bylinným podrostem), kde k úkrytu vyhledávají zejména vlhká místa pod kameny, padlým dřevem, v mechu a v zemi. Zimování probíhá také na souši (zejména hlouběji v zemi, např. mezi kořeny stromů), odkud se opět na jaře přesouvají dospělí jedinci do vodních prvků za účelem rozmnožování.


V dnešní době to ale čolek nemá zrovna jednoduché. „Čolek velký ustoupil především v důsledku změn vodního režimu a změn v hospodaření v krajině. Velkým problémem je pro něj zejména zarybňování jezírek v lomech a pískovnách a vesměs nešetrné rybářské obhospodařování rybníků (vysoké rybí obsádky a s tím spojený úbytek litorálních porostů, nedostatek potravy, špatná péče o vodní plochy, nešetrné odbahnění se zahlubováním),“ objasňuje Mgr. Jaromír Maštera, odborník ADAPTO.space na budování tůní. „Problematická je také likvidace drobných vodních ploch v krajině (zavážení odpadem a zeminou, rekultivace lomů a pískoven a podobné zásahy), dále odvodňování luk a lesů, a také regulace potoků a zatrubňování drobných vodoteč,“ dodává.


Obr. 2 - 7: Motiv čolka velkého na promo akcích firmy ADAPTO.space


V naší práci klademe důraz na zvyšování biodiverzity a návrat vody do krajiny, aby se tak lépe adaptovala na klimatické změny, kterými procházíme. Nejsme rozhodně zaměření na ochranu jednoho druhu, ale právě tím, že budeme vytvářet různorodé biotopy, inspirované životními cykly a stanovištními nároky jednotlivých živočichů a rostlin, pomůžeme krajině a přírodě zvýšit její druhovou rozmanitost a tím i zlepšit odolnost během změn, které nás ještě čekají.


Motiv čolka pro nás zpracoval výtečný výtvarník František Žáček. Kresba původně měla znázorňovat heslo „náš bagrista je hydrobiolog“, aby poukázala na to, že ne každý bagrista dokáže správně vytvořit tůň odpovídající životním nárokům jednotlivých obojživelných druhů. Naše aktuální hlavní heslo „ČLOVĚK ČOLKOVI ČLOVĚKEM“ pak vyjadřuje naší práci v jejím jednoduchém základu. Konkrétní vysvětlení ale už rádi necháme na vás...

Comments


bottom of page